GEOMAG Építőverseny - Játékszabályzat

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK
AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL
EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA 18. ÉLETÉVEDET MÁR BETÖLTÖTTED.
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
1.1 A JÁTÉKSZIGET ’GEOMAG Green Építőverseny’ elnevezésű
nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Formatex
Kereskedelmi Kft.(székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.) (a
továbbiakban: ”Szervező”).
2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
2.1 A Játékban kizárólag a Magyarország területén található magán-,
alapítványi- és állami óvodák nagy vagy iskolaelőkészítő csoportjai (5+
életkorú gyerekekkel) vehetnek részt (”Játékos”).
Az alkotásról készült fotó (’Pályázat’) megosztásával a Játékos egyben
elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) meghatározott
valamennyi feltételt.
2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem
módosítható, egy (1) Játékos egy darab (1 db) Pályázat beküldésére
jogosult, ugyanazon Játékos által beküldött több Pályázatból csak
egy Pályázatot vesznek figyelembe.
2.3. A Játékosok a https://jateksziget.hu/pages/geomag-epitoverseny oldalon
található űrlapon megadott adatok alapján kerülnek azonosításra.
Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső,
technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása,
stb.) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi
előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az
érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
2.6. Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan
kizárja a Játékból.
2.7. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a
Játékosok által feltöltött űrlapon küldenek be a Játékba.
2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek
teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség,

valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a
Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely
okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a
Játékból kizárhatja. A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten
elfogadja, hogy a Szervező a Pályázatot jogosult megvizsgálni és arról a jelen 2.
pontban foglalt feltételek figyelembevételével egyoldalú döntést hozni, amely
döntést a Játékos elfogad, illetve azzal szembeni bármely jogorvoslati jogáról
lemond.
2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok
a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy
neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook
profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek
részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő
magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a
sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult
személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják
cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel
megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost.
Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek
részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési
esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító
Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal
összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak, vagy más harmadik
személynek okoztak.
2.11 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok,
amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak,
(ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai,
gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától
eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi)
internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek,
(viii) a Szervező/Lebonyolító jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik.
személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a
felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is
kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok
vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen
kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost
terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a
Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket
megsértő Játékos Pályázatát (hozzászólását - fotófeltöltését) eltávolítsa és a
Játékost a Játékból kizárja.

2.12 Szervező a feltöltött fotót a továbbiakban nem fogja nyilvánosságra
hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni,
másolni, átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus
adathordozóra másolni, nyilvánosan előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni
(sugárzással vagy másként), azokból részleteket bemutatni, annak témáját
felhasználni reklámanyagokban. Csupán a játék céljából kéri azokat, és a játék
időtartama alatt és az eredményhiretédést követő 1 hónapban a Szervező
jogosult a weboldalán, a hivatalos FB, illetve IG oldalán a játékkal kapcsolatos
posztokban bemutatni a beküldött fotókat, további felhasználási jogaitól eláll a
Szervező.
2.14 Játékos a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy
amennyiben a Szervezővel szemben harmadik személy jogai, így különösen
szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép
fel, résztvevő köteles a Szervezőt ezen igények alól haladéktalanul és teljes
körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a
részükre haladéktalanul megtéríteni.
2.16 A Játékos a Játékban történő részvétellel továbbá kifejezetten akként
nyilatkozik és szavatol azért, hogy az általa a Játék keretében feltöltött fotókon
esetlegesen szereplő személyek (a továbbiakban: Szereplők) képmásának jelen
Játékszabályzatban foglaltak szerinti felhasználására engedélyt adni jogosult, a
Szereplők a fotók feltöltéséhez előzetesen, jelen Játékszabályzat részletes
áttanulmányozását követően igazolhatóan hozzájárultak, annak tudatában,
hogy képmásuk felhasználásért ellentételezésre (díjazásra) igényt nem
tarthatnak. Amennyiben bárki engedély nélküli képmás felhasználás kapcsán
kártérítési vagy bármilyen egyéb igényt támaszt a Szervezővel vagy a
fényképfelvételek felhasználására a Szervező által feljogosított személlyel
szemben, a Játékos köteles Szervezőt, illetve a fényképfelvételek
felhasználására a Szervező által feljogosított személyt ezen igények alól
haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként
fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
2022. február 15. – 2022. április 17.
A Pályázatok beérkezésének határideje: 2022. április 17. napján 23 óra
59 perc 59 másodperc.
Zsűrizési és online szavazási időszak: 2022. április 18-24.
Eredményhirdetés: 2022. április 26.
4. A JÁTÉK MENETE: NYERTES PÁLYÁZATOK
4.1. A Szervező a Játék során 2022. február 15. napján 10 óra 00 perckor
közzétesz egy Pályázati felhívást a https://jateksziget.hu/pages/geomag-
epitoverseny oldalon.

Pályázat célja: A felelősen gondolkodó Játéksziget játékbolt hálózat célja,
hogy felhívja a figyelmet a környezettudatos gondolkodásra, az újrahasznosítás
fontosságára. Szeretnénk, ha a gyerekek látnák, hogy akár egy kidobásra ítélt
konzerv doboz, papírguriga, egy régi CD lemez, egy kupak vagy épp egy
befőttes üveg tető is alkalmas lehet arra, hogy abból - némi fantáziával - szuper
alkotásokat készítsenek egyéb játékokkal kombinálva!
Pályázat témája: GEOMAG alkotások létrehozása GEOMAG mágneses
építőjátékokból kiegészítve újrahasznosított anyagokkal.
Az óvodák felhasználhatják a már meglévő GEOMAG játékokat, de
amennyiben szükségesnek látják a GEOMAGOVI35 kuponkód megadásával
egyedi áron, 35% kedvezménnyel vásárolhatnak GEOMAG szetteket a
formatexjatekok.hu webáruházban.
4.2 A Játékosok feladata:
„Mutassátok meg, hogy Ti vagytok a legkreatívabb ovisok! Készítsetek egyedi
alkotásokat GEOMAG mágneses építőjátékból! Építsetek minél érdekesebb
térbeli alakzatot a rudak és a golyók segítségével. Az újrahasznosítás
fontosságát szem előtt tartva, szeretnénk, ha az alkotásokat kiegészítenétek
kidobásra ítélt, de még újrahasznosítható anyagokkal.
A lényeg, hogy:
- a GEOMAG építőelemeket kombinálhatjátok bármilyen újrahasznosított
anyaggal
- fontos, hogy a beépített újrahasznosított anyag az alkotás részét képezze,
azzal egy egységet alkosson és maximum a 20%-a legyen
újrahasznosított anyagból
Legyetek kreatívok, alkossatok egyedit, engedjétek szabadjára a képzeleteteket
Ha elkészültetek nincs más dolgotok, mint:
- az elkészült alkotásokat elnevezni és feltölteni a
https://jateksziget.hu/pages/geomag-epitoverseny oldalra az oldalon
lévő űrlap kitöltésével”

4.3. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt csak egy darab (1 db)
Pályázatával vehet részt a Játékban.

4.4. Nyeremény:
Szakmai zsűri 1 fődíj nyertest választ.
Nyeremény: 100 000 Ft értékű Formatex játékcsomag, valamint egy
különleges, kereskedelmi forgalomban nem kapható, 1439 darabos GEOMAG
szett

Az alkotásokat közönségszavazásra is bocsátjuk. A legtöbb szavazatot
kapó alkotást készítő ovis csoport díja: 50 000 Ft értékű Formatex játék
utalvány, valamint 1 darab különleges, kereskedelmi forgalomban nem
kapható, 1439 db-os GEOMAG szett.
A közönségdíjra a legtöbb szavazatot kapott alkotást készítő óvodai csoport
jogosult.
A fődíj kiválasztásánál a zsűri értékelési szempontjai:
- alkotás ötletessége
- kinézete, kreatív kivitelezése
- a felhasznált egyéb, újrahasznosított anyagok sokszínűsége,
változatossága
- a közös munkában résztvevő gyerekek száma
A szakmai zsűri tagjai:
- Emri Beáta
- Kis Kata – blog író
- Kovalcsik Ildikó - Lilu

4.6. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
5. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA
5.1. A Szervező 2022. április 26. napján 18:00 óráig értesíti a nyertes
Játékost az űrlapon megadott elérhetőségen (email). Az értesítés ezen
módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten
hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb az
Értesítést tartalmazó privát üzenet elküldését követő 72 (hetvenkét)
órán belül visszaigazolni emilen és megadni a Nyeremény
átadásához szükséges személyes adatait (kapcsolattartó neve, postázási
cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen
pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a
továbbiakban nem jogosult. A visszaigazolás késedelméért/elmulasztásáért a
felelősség a nyertes Játékost terheli, azzal kapcsolatban igazolásnak helye
nincs.
5.2 A Nyereményt a Lebonyolító a Játékos által megadott
elérhetőségek egyikén egyezteti le (időpont, helyszín).
5.3 A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető, arra átruházható.
Meghatalmazott lehet minden nagykorú, cselekvőképes személy, aki
képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó,
mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A
meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési

családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi
igazolvány száma.
5.4 A Szervező a Nyereményt és a nyertes Játékos nevét a Rajongói oldalon
közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő
óvodai csoportok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra
történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.
5.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt
beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a
Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes
adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő
Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi
feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen
felelősség nem terheli.
6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK
A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező
viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény
kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.
7. VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy
nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve
Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az
átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem
vállal.
7.2. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a
nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény
gyártójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a
Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban
a Szervezőtől nem követelheti.

7.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben
valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt,
tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve
a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő
magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az
érintett Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
7.4. Ha a Játékos a Pályázat beküldésének (fotó feltöltése) folyamata közben
bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a

kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező
semmilyen felelősséget nem vállal.
7.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül
módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást
Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva
közzéteszi. Ennek érdekében javasoljuk, hogy rendszeres időközönként
tájékozódjon jelen Játékszabályzat tartalma felől.
2022.02.07
Formatex Kereskeledemi Kft.
Szervező