GEOMAG Építőverseny - Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a Geomag Green Építőverseny pályázat során kezelt személyes adatokról

1. Bevezetés
A Formatex Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.; cégjegyzékszám: 01-09-660770; a
továbbiakban: Formatex vagy adatkezelő) az általa meghirdetett és 2021. október 11. és
december 3. között megrendezett Geomag Green Építőverseny pályázat (továbbiakban: Pályázat)
keretében, a jelen tájékoztató (Tájékoztató) szerint kezeli az Ön személyes adatait.
A Formatex-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten
fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Formatex
bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.
2. Általános Rendelkezések
2.1 A Formatex, mint adatkezelő adatai
Adatkezelő neve: Formatex Kft. Székhelye: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.; Cégjegyzékszáma:
01-09-660770 postai úton a Formatex Kft. 1112 Budapest, Rétkerülő út 41. címen.
2.2 A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya
A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Pályázat során kezelt személyes adatok körére. A
Tájékoztató személyi hatálya kiterjed a pályázaton résztvevők (továbbá: Pályázó) személyes
adatainak kezelésére.
2.3 Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok
2.3.1 Fogalmak
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat
az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal

a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
2.3.2 Alapelvek
A Formatex, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:
 a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és
azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak
legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek
legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés
céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy
helyesbítse („pontosság”);
 a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
(„korlátozott tárolhatóság”);
 a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága,
az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”).
2.3.3 Kapcsolódó jogszabályok
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

3. A Formatex által kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
3.1 A Pályázaton való részvétel
Az adatkezelés célja:
A Pályázatra való jelentkezés a https://jateksziget.hu/pages/geomag-epitoverseny honlapon
keresztül beküldött űrlap segítségével valósul meg. A Pályázatok feltöltésére szolgáló weboldal a
pályázati időszak alatt beküldött összes jelentkezést rögzíti, viszont azok a pályázatok, amelyek
hibás/hiányos adatokat tartalmaznak, nem elfogadhatók, a jelentkezők köréből kizárásra kerülnek. A
megadott személyes adatok a Pályázók jelentkezésének nyilvántartása, kapcsolattartás (telefonon, e-
mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kerülnek
kezelésre.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás a pályázati
űrlap beküldésével valósul meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a
hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásával Ön
kizárja magát a Pályázaton való részvételből.
A kezelt adatok köre: A jelentkezési lap beküldésére használt számítógép IP címe, a jelentkezési lap
beküldésének időpontja, az óvoda és az intézményvezető neve és elérhetősége (telefonszám, e-mail
cím).
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a Formatex marketing osztálya, az
Adatfeldolgozó.
Adattovábbítás: A Formatex Kft. a nyereményeket a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
(székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755 ) segítségével
juttatja el a nyertes Pályázókhoz. A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. mint önálló
adatkezelő részére a nyeremények kézbesítése céljából és csak az ehhez szükséges mértékben
kerülnek továbbításra személyes adatok. A felek minden szükséges technikai és szervezési
intézkedést megtesznek a biztonságos adattovábbítás érdekében.
Adattovábbítás az alábbi adatfeldolgozó részére történik.
Adatfeldolgozó: A Pályázat lebonyolításával kapcsolatban a Formatex szakmai partnere a Shopify Inc.
(székhely: 150 Elgin St., Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Kanada. Az adatfeldolgozó kizárólag a
Pályázat technikai lebonyolítása céljából szükséges mértékben fér hozzá a személyes adatokhoz.
A kezelt személyes adatok törlése: Az Adatkezelő a nyertes Pályázók nevét, valamint a részvételükkel
készült kép-, hang- és videó felvételt a nyeremények átadását követő 5 év elteltével törli. A
Pályázattal összefüggésben kezelt további személyes adatok a Pályázat lezárását - ha a nyeremények
átadására a Pályázat lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását - követően törlésre
kerülnek. Ha az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, az adatkezelés az érintetti
kérelem elintézéséig tart.
3.2 Hírlevél küldése
Az adatkezelés célja: A potenciális Pályázók figyelmének felhívása érdekében a pályázati időszak
kezdete előtt tájékoztató hírlevél kerül kiküldésre az intézményeknek. Az intézmény adatai – így
többek között az intézményvezető neve és e-mail címe – az Oktatási Hivatal által működtetett
központi információs rendszerből lehívható, közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatnak
minősülnek. Az adatkezelés jogalapja: A Formatex jogos érdeke, mely abban áll, hogy közvetlen
üzletszerzési, ill. népszerűsítési célból (GDPR (47) preambulumbekezdés) megkereshesse az érintett
intézményeket. Amennyiben az adatkezelés jogalapja jogos érdek, az érintettnek jogában áll, hogy
saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
melyet a palyazat@jateksziget.hu e-mail címre küldött levelével tehet meg.

A kezelt adatok köre: Az intézményvezető neve, e-mail címe.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Az Adatfeldolgozó.
3.3 A nyertesek média megjelenései
Az adatkezelés célja: Fénykép-, videó- és hangfelvétel készítése a nyertes Pályázókról. A nyertes
Pályázók nevének és képmásának feltüntetése a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb
promóciós, valamint reklám célokat szolgáló szöveges, audio, fotó és videó anyagokban.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor
visszavonható, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés
jogszerűségét. A Pályázó felelősséggel tartozik azért, hogy a felvételeken szereplő személyektől a
megfelelő és szükséges hozzájárulást beszerzi.
A kezelt adatok köre: A nyertes Pályázó neve, képmása, valamint egyéb, a felvételen rögzített
személyes adatok.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a Formatex marketing osztálya, az
Adatfeldolgozó. Adattovábbítás: Adattovábbításra sor kerülhet külsős és belsős rendezvényeket
szervező, a Formatex online kommunikációs és marketing felületeit üzemeltető társaságok részére
(különösen, de nem kizárólag a Formatex Játéksziget weboldalán, YouTube, közösségi portálon,
hírlevélben). A médiamegjelenések nyilvánosságra hozatala, valamint ennek során történő tovább
terjedése esetén az Adatkezelőt felelősség nem terheli.
A Pályázat útján megszerezhető nyereményeket a Formatex biztosítja.
Adatfeldolgozó: A Pályázat lebonyolításával kapcsolatban a Formatex szakmai partnere a Shopify Inc.
(székhely: 150 Elgin St., Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Kanada. Az adatfeldolgozó kizárólag a
Pályázat technikai lebonyolítása céljából szükséges mértékben fér hozzá a személyes adatokhoz.
A kezelt személyes adatok törlése: Az Adatkezelő a nyertes Pályázók nevét, valamint a részvételükkel
készült kép-, hang- és videó felvételt a nyeremények átadását követő 5 év elteltével törli. A
Pályázattal összefüggésben kezelt további személyes adatok a Pályázat lezárását - ha a nyeremények
átadására a Pályázat lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását - követően törlésre
kerülnek. Ha az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, az adatkezelés az érintetti
kérelem elintézéséig tart.
3. 4. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is A Formatex az Ön adatai
tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek
4.1 Az Ön jogai Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Formatex által kezelt
személyes adatai tekintetében a) a személyes adatokhoz hozzáférjen; b) a személyes adatok
helyesbítését kérje; c) a személyes adatok törlését kérje; d) a személyes adatok kezelésének
korlátozását kérje; e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen; f) a személyes adatokat megkapja
és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak
(adathordozhatósághoz való jog); g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása
alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ön a fenti jogok gyakorlására
vonatkozó kérelmét a 2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Formatex indokolatlan
késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást
a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Formatex nem tesz intézkedéseket,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt
tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Formatex
válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Formatex
minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Formatex tájékoztatást ad a
címzettekről.
4.1.1 Hozzáférés joga Ön jogosult arra, hogy a Formatex-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a
kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra
terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek
kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Formatex közölte vagy közölni fogja; a
személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem
közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
4.1.2 Helyesbítés Ön jogosult arra, hogy kérésére a Formatex indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését.
4.1.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Ön jogosult arra, hogy kérésére a Formatex
indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll: a) a személyes adatokra már nincs szükség; b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás
visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; d) ha a személyes adatokat a Formatex

jogellenesen kezelte; e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell. Az adatot a Formatex
nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes
adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
4.1.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Formatex korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy a Formatex ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) a Formatex-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben. Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a
Formatex előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.
4.1.5 A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a Formatex jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Formatex a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
4.1.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy
ezeket az adatokat a Formatex közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha a) az
adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges; és b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére
informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. Az előző két feltételnek együttesen kell
teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai
kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az
adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül
sor.
4.2 Jogorvoslat
Amennyiben Ön nem ért egyet a Formatex válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-
11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; email: ugyfelszolgalat@naih.hu)
vagy bírósághoz fordulhat.
5. Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége A Tájékoztató 3. pontjában került
feltüntetésre.
6. Lehetséges változások a Tájékoztatóban
A Formatex megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Formatex a
frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Formatex mindig megfelelő tájékoztatást
nyújt. Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó,
keressen bennünket a fent feltüntetett elérhetőségeken.