Farsangi kérdőív - Játékszabályzat

Farsangi kérdőív - Játékszabályzat

A játék időtartama: 2018. 01.11. 12.00 óra – 2018. 01.31 24.00 óra

A játék szervezője a Formatex Kft. (továbbiakban „szervező”)

1. A játékban való részvétel feltétele a kérdőív kitöltése, és az e-mail cím megadása a kérdőív első kérdéseként, valamint a jelen Nyereményjáték Szabályzat („Szabályzat”vagy „Játékszabályzat”) feltételeinek fenntartás nélkül történő elfogadása.

2. A játékban kizárólag 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, nem cselekvőképtelen, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgár természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.

3. A játékban nem vehetnek részt:

a) Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk.685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

b) Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk.

685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

c) A Játékban a Játék kezdő időpontja előtt, illetve záró időpontja után kezdeményezett kérdőív kitöltések nem vesznek részt.

4. Egy Játékos kizárólag egyszer jogosult a Játékban részt venni, azaz, kitölteni a kérdőívet.

A kitöltésre a Játékosnak 2018.01.31. 24:00 óráig van lehetősége.

5. A Nyereményjáték lezárulásakor a kérdőív kitöltői között nyereményeket sorsolunk ki. A sorsolás időpontja: 2018. 02. 01. 13 óra. A Nyereményjáték lezárultakor a nyertes a következő nyereményre jogosult, melyet a Szervező ad át:

· 2 db 5 000Ft-os Játéksziget vásárlási utalvány

6. A nyerteseket a megadott e-mail címen értesítjük, illetve a nyeremény átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről.

Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

Amennyiben a nyertes nem érhető el a Játékban használt e-mail címen, a szervező a nyertességre vonatkozó értesítés megküldésétől számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény újra kisorsolásra kerül.

A nyereményeket a szervező személyes átvétel vagy postai futárszolgálat útján juttatja el a nyertes játékos részére.

7. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

8. A szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – ha a kérdőív kitöltésekor jelentkező technikai problémák merülnek fel.

A szervező fenntartja a jogot a Játék szabályainak és mechanizmusának megváltoztatására. A szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

A szervező nem vállal felelősséget a téves adatközlésből, a postai kézbesítés késedelméből, elmaradásából eredő problémákért.

A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a szervező nem vállal felelősséget.

9. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, pénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a szervező viseli, egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

10. A Kiíró a nyertest Játékban használt e-mail címen értesíti.

11. A Játékos a Játékban való részvétellel:

- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a szervező és a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

- tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXII. törvény betartása mellett kizárólag a szervező (Formatex Kft. - adószám: 12070440-2-43) marketing tevékenységéhez használja fel.

- tudomásul veszi, hogy szervező a Játékosok adatait a jelen 11. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.

12. A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.

Budapest, 2018. január 11.

 

Formatex Kft.

Szervező