Bing nyereményjáték adatkezelési tájékoztató - 2023

Adatkezelési tájékoztató a Találkozz Binggel! nyereményjáték során kezelt személyes adatokról

1. Bevezetés
A Formatex Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.; cégjegyzékszám: 01-09-660770; a továbbiakban: Formatex vagy adatkezelő) az általa meghirdetett és 2023. május 20. és 23. között megrendezett Találkozz Binggel! nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) keretében, a jelen tájékoztató (Tájékoztató) szerint kezeli az Ön személyes adatait. A Formatex-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Formatex bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

2. Általános Rendelkezések

2.1 A Formatex, mint adatkezelő adatai
Adatkezelő neve: Formatex Kft. Székhelye: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.; Cégjegyzékszáma: 01-09-660770 postai úton a Formatex Kft. 1112 Budapest, Rétkerülő út 41. címen.

2.2 A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya
A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Pályázat során kezelt személyes adatok körére. A Tájékoztató személyi hatálya kiterjed a pályázaton résztvevők (továbbá: Pályázó) személyes adatainak kezelésére.

2.3 Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok
2.3.1 Fogalmak
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2.3.2 Alapelvek
A Formatex, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:
- a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
- a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
- a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
- gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
- a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
- a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

2.3.3 Kapcsolódó jogszabályok
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

3. A Formatex által kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja
3.1 A Nyereményjátékban való részvétel
Az adatkezelés célja:
A Nyereményjátékra való jelentkezés a https://jateksziget.hu/pages/bing-nyeremenyjatek honlapon keresztül beküldött űrlap segítségével valósul meg. A weboldal a nyereményjáték időszaka alatt beküldött összes jelentkezést rögzíti.

A megadott személyes adatok a Résztvevők jelentkezésének nyilvántartása, kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kerülnek kezelésre.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás a nyereményjáték jelentkezési űrlap beküldésével valósul meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásával Ön kizárja magát a Nyereményjátékban való részvételből.
A kezelt adatok köre: A jelentkezési lap beküldésére használt számítógép IP címe, a jelentkezési lap beküldésének időpontja, a résztvevő neve és elérhetősége (telefonszám, e-mail cím).
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a Formatex marketing osztálya, az Adatfeldolgozó.
Adattovábbítás: A Formatex Kft. a nyereményeket a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13-09-111755 ) segítségével juttatja el a nyertes Pályázókhoz. A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. mint önálló adatkezelő részére a nyeremények kézbesítése céljából és csak az ehhez szükséges mértékben kerülnek továbbításra személyes adatok. A felek minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesznek a biztonságos adattovábbítás érdekében.
Adattovábbítás az alábbi adatfeldolgozó részére történik.
Adatfeldolgozó: A Pályázat lebonyolításával kapcsolatban a Formatex szakmai partnere a Shopify Inc. (székhely: 150 Elgin St., Suite 800, Ottawa, ON, K2P 1L4, Kanada. Az adatfeldolgozó kizárólag a Pályázat technikai lebonyolítása céljából szükséges mértékben fér hozzá a személyes adatokhoz.
A kezelt személyes adatok törlése: Az Adatkezelő a nyertesek nevét, valamint a részvételükkel készült kép-, hang- és videó felvételt a nyeremények átadását követő 5 év elteltével törli. A Pályázattal összefüggésben kezelt további személyes adatok a Pályázat lezárását - ha a nyeremények átadására a Pályázat lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását - követően törlésre kerülnek. Ha az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, az adatkezelés az érintetti kérelem elintézéséig tart.