ADVENTI NAPTÁR KÉSZÍTŐ VERSENY NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Adventi naptár nyereményjáték - Játékszabályzat


A Formatex Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41. továbbiakban: Szervező) játékot hirdet a Játéksziget hivatalos Facebook oldalán az oldal felhasználói számára Adventi Naptár nyereményjáték címmel.
A játék időtartama: 2018. november 28. – 2018. december 16. 24.00 óra
Eredményhirdetés: 2018. december 17 . 11.00 óra

A játék menete:
A versenyre nevezni a saját kezűleg készített Adventi naptár fotójával lehet. A fotót elektronikus formában kell feltölteni a Szervező hivatalos FB oldalára (www.facebook.com/Jateksziget.jatekboltok) egy privát üzenet formájában legkésőbb 2018. december 16. 24.00 óráig. Egy játékos csak egy fotóval nevezhet.

A Nyereményjáték lezárultakor a Játéksziget 3 tagú zsűrije dönt arról, hogy melyik Adventi naptár a fődíjas, illetve melyek a további helyezettek.
Az eredményhirdetés időpontja: 2018. 12.17. 11.00 óra
A Nyereményjáték lezárultakor a nyertesek a következő nyereményekre jogosultak:

Fődíj:1 db Engino 8 in 1 szett
2., 3., 4. helyezetteknek 1-1 Geomag készlet.

A nyerteseket Facebook posztban, valamint privát üzenetben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Formatex Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

1. A játékban való részvétel feltétele a jelen Nyereményjáték Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat” vagy „Játékszabályzat”) feltételeinek fenntartás nélkül történő elfogadása.

2. A játékban kizárólag a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, nem cselekvőképtelen, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgár természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.

3. A játékban nem vehetnek részt:
a) Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
b) Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
c) A Játékban a Játék kezdő időpontja előtt, illetve záró időpontja után kezdeményezett kérdőív kitöltések nem vesznek részt.

4. Egy Játékos kizárólag egy adventi naptár fényképével nevezhet. Amennyiben több pályaművet küld, úgy Szervező dönti el, melyiket veszi érvényes nevezésnek.
A pályaművek elküldésére a Játékosnak 2018.12.16 24:00 óráig van lehetősége.


5. A nyerteseket Facebook posztban, valamint privát üzenetben értesítjük, illetve ezen üzeneten keresztül tájékoztatjuk a nyeremény átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről is. Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. Amennyiben a nyertes nem érhető el a Játékban használt Facebook profilján, a szervező a nyertességre vonatkozó értesítés megküldésétől számított 14 naptári napon keresztül minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló elérhetőségeken keresztül a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény újra kisorsolásra kerül. A nyereményeket a szervező személyes átvétel vagy postai futárszolgálat útján juttatja el a nyertes játékos részére.

6. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt, annak közreműködésével jogosult.

7. A szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel elnehezül vagy akadályozott, így különösen, ha a pályaművek elküldésekor technikai problémák merülnek fel.

A szervező fenntartja a jogot a Játék szabályainak és mechanizmusának megváltoztatására, azzal, hogy erről a Játékosokat megfelelő időben és módon tájékoztatja. A szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje. Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja, azzal, hogy erről a Játékosokat megfelelő időben és módon tájékoztatja, az adatkezelési szabályok módosítása esetén pedig beszerzi a Játékosoknak az adatkezeléshez való hozzájárulását. A szervező nem vállal felelősséget a téves adatközlésből, a postai kézbesítés késedelméből, elmaradásából eredő problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a szervező nem vállal felelősséget.

8. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, pénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a szervező viseli, egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

9. A Kiíró a nyertest a Játékban használt Facebook profilján keresztül értesíti. A Játékosok kötelesek profiljuk elérhetőségét a fenti tájékoztatás érdekében biztosítani. Az ennek esetleges hibáiból vagy hiányosságaiból származó jogkövetkezményekért a Szervező nem vállal felelősséget.

10. A Játékos a Játékban való részvétellel:
- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (ld. e-mail cím) a szervező és a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint az egyéb irányadó jogszabályi előírások (pl.: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
- tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.
- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.
- hozzájárul ahhoz, hogy a fentebb feltüntetett személyes adatokat Szervező a nyereményjáték céljainak elérése (ld.: nyertes kisorsolása, a vele való kapcsolatfelvétel és az esetleges nyeremények megküldése, a törvényes képviselő beazonosítása), valamint a Játéksziget további eseményeiről, híreiről, akcióiról és a mindenkori újdonságokkal kapcsolatos jövőbeli tájékoztatás és hírlevelek küldése, illetőleg az ezekhez kapcsolódó marketing célok érdekében, a nyereményjáték lezárásának és a nyeremények átadásának időpontjáig, majd ezt követően mindaddig kezelje, amíg az érintett személyes adatainak törlését nem kéri.
- tudomásul veszi, hogy szervező a Játékosok adatait a jelen 10. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel,
- tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggő adatkezelésre vonatkozó további részletes információk (kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja és időtartama, az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati és egyéb jogosultságai) a Szervező mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeiben és belső adatvédelmi szabályzatában olvashatóak.

11. A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot, valamint a Szervező mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit és belső adatvédelmi szabályzatát, amelyek az alábbi internetes oldalon érhetőek el: https://jateksziget.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.

Budapest, 2018. november 27.
Formatex Kft. Szervező