Adatkezelési tájékoztató és játékszabályzat - Scrabble nyereményjáték

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az „Scrabble – hírlevél feliratkozás” nyereményjátékban való részvétel során történő adatkezelésről

Formatex Kft., 2022. január 24. hétfő

A jelen Adatkezelési Tájékoztató irányadó a Formatex Kereskedelmi Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41., cégjegyzékszám: 01-09-660770, adószám: 12070440-2-43) által szervezettScrabble – hírlevél feliratkozás”nyereményjáték keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Az adatfelvétel során Ön személyes adatokat ad meg, melyeket a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kezelünk, így különösen betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: az „Info tv.”), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben és (a továbbiakban: „Grt.”-ben), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: „Eker. tv.”) foglaltakat. Az Info tv., GDPR és a Grt. és az Eker. tv. előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

 1. Az adatkezelő személye: Formatex Kereskedelmi Kft.(székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41., cégjegyzékszám: 01-09-660770, adószám: 12070440-2-43),a továbbiakban: „Formatex Kft. vagy Adatkezelő”).
 1. A nyereményjátékban történő adatszolgáltatásra kizárólag azon 18. életévüket betöltött természetes személyek jogosultak, akik Magyarország területén tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel rendelkeznek. Az adatszolgáltatás hiányában nem tudjuk nyereményjátékunk szabályairól tájékoztatni, a nyertest értesíteni és nyereményének átvételével kapcsolatban egyeztetni. A nyereményjátékban résztvevő kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 1. A személyes adatok forrása, nyilvántartása, profilalkotás:

Az érintetta Scrabble – hírlevél feliratkozás”nyereményjáték Részvételi Szabályzatának, valamint Adatkezelési Tájékoztatójának ismeretében, önként adja meg személyes adatait Adatkezelő részére, kapcsolattartás, valamint marketing-kapcsolattartás céljára. Adatkezelő az érintett által hozzájárulással jóváhagyott adatkezelési célnak megfelelően kezeli érintett személyes adatait, és ezen adatkezelési tevékenységéről a külön céloknak megfelelő külön nyilvántartásokat vezet.

Jelen adatkezelésre kizárólag a nyertes kisorsolása és kisorsolás esetén a nyereményről történő értesítés, valamint a kézbesítés miatt kerül sor. A megadott személyes adatokat más célra nem használjuk fel.

 1. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek:Az adatokhoz az Adatkezelő marketing területtel foglalkozó munkatársai, illetve ezen Tájékoztatóban megnevezett Adatfeldolgozók és az alábbi címzettek, mint önálló adatkezelők férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

5.A személyes adatok megismerésére jogosultak köre:

5.1. Adattovábbítás:

Az Ön adatai a nyeremény futárszolgálat igénybevételével való kiszállítása céljából az alábbi táblázatban megjelölt címzettek, mint önálló adatkezelők részére kerülhetnek továbbításra. Az Adatkezelő adattovábbításának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, szerződés teljesítése, az alább megnevezett önálló adatkezelő címzettek adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk b, és c, pontok (Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítése, valamint jogi kötelezettség teljesítése, mint a 2012. évi CLIX. törvény 54.§).

5.2.További harmadik személynek, vagy címzettek részére adattovábbítás abban az esetben történik, ha Önt előre tájékoztatjuk az esetleges címzettről és ezt követően Ön ehhez előzetesen hozzájárul, vagy azt egyébként jogszabály írja elő. Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

 1. Adatfeldolgozás:

Az Adatkezelő megbízásából az alábbi adatfeldolgozók részére kerülnek átadásra a Játék lebonyolításával összefüggésben személyes adatok:

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott írásbeli utasítások szerint jogosultak eljárni, adatfeldolgozói tevékenységükről kötelesek nyilvántartást vezetni, amely érintett kérelemre megtekinthető.

Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosultak.

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

A résztvevő elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Scrabble – hírlevél feliratkozás” nyereményjátékban történő megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – a személyes adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés Adatkezelő előbbiekkel szembeni erőfeszítéseinek ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért.

A szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a Formatex Kft. naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá. A szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

8.1. Tájékoztatáshoz és a személyes adatok hozzáféréséhez való jog: Jelen Adatkezelési tájékoztató útján részletes tájékoztatást adunk Önnek személyes adatai kezelésének körülményeiről, illetve az Ön jogairól.

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai,
 2. b) a személyes adatok kategóriái,
 3. b) azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük, vagy közölni fogjuk,
 4. c) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
 5. d) azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 6. f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 7. g) ha az adatot nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 8. h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ön határozhatja meg a tájékoztatás formáját is. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Szükség esetén, figyelembe véve az Ön kérelmének összetettségét és kérelmeinek számát a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megjelölésével. Így további 60 nap áll a Formatex Kft. rendelkezésére a tájékoztatás megadására. Amennyiben pedig a kérelme nyomán nem vagy nem határidőben teszünk intézkedéseket, panaszt nyújthat be a felügyeleti szervhez (NAIH), illetve bírósághoz is fordulhat.

8.2. Helyesbítés kéréséhez való jog:

Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Személyes adat helyesbítésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt e címzettekről.

8.3. Törléshez való jog (az „elfeledtetéshez való jog”):Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 7. g) Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
 8. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 9. b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése okán, illetve közérdekből;
 10. c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 11. d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
 12. e) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
 13. f) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést[1]; vagy
 14. g) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:kérésére korlátozzuk személyes adatainak a kezelését, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
 2. b) lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,
 3. c) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 4. d) Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 5. e) amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, de Ön jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azt
 6. f) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja

[1]A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az álnevesítés, amennyiben az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, amely nem vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani.

8.5. Adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez („elfeledtetéshez való”) jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.6.Tekintettel a GDPR 34. cikk (3) bekezdés a) pontjára, Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedésekkel igyekszik a személyes adatok megfelelő védelmét biztosítani, így az adatvédelmi incidensről az érintettet annak bekövetkezését követően tájékoztatja.

8.7. Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8.8. Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

A „Srabble – hírlevél feliratkozás” nyereményjáték RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

Formatex kft ·2022. január 24. hétfő

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE ÉS SZERVEZŐJE

1.1. A Scrabble – hírlevél feliratkozás” Nyereményjáték(a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Formatex Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.; cégjegyzékszám: 01-09-660770, adószám: 12070440-2-43; kapcsolat: webshop@jateksziget.hu) (a továbbiakban: „Szervező”).

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan természetes személy (fogyasztó), aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a játék kezdetéig, azaz 2019. november 1. napjáig betöltötte a 18. életétévét (a továbbiakban: „Résztvevő”).

2.2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Nyereményjátékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint e személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint hozzátartozói.

2.3. Amennyiben a Nyereményjáték pontos személyes adatokat követel meg, akkor a Résztvevő által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonosság igazolására alkalmas okmányban szereplő adatokkal.

2.4. A 2.1. pontban foglaltaknak megfelelően a Nyereményjátékban csak és kizárólag a Ptk.-ban meghatározott természetes személyek, mint fogyasztók vehetnek részt.

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS IDŐTARTAMA

3.1. A Nyereményjáték 2022. január 24. napjától - 2022. február 28. napjáig tart. A Nyereményjáték időtartamának lejártát követően történt részvételi szándék - azaz a feltételek teljesítése - érvénytelen, az nem jogosít fel a Nyereményjátékban való részvételre.

3.2. A Nyereményjátéban részt vehet minden olyan a jelen Szabályzat 2.1. pontban meghatározott személy, aki a https://jateksziget.hu/ oldalon a hírlevél feliratkozásnál feliratkozik a Játéksziget hírlevelére.

3.3. Amennyiben valamely Résztvevő nem kíván részt venni a Nyereményjátékban, akkor a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve a nyereményjáték vége előtt, illetve a sorolás végéig a webshop@jateksziget.hu email címen jelezheti. A sorsolást követően Résztvevő a nyereményt visszautasíthatja.

 1. NYEREMÉNY ÉS SORSOLÁS RÉSZLETEI

4.1. A Nyereményjátékban érvényesen résztvevők között 3 (három) Scrabble társasjátékkerül kisorsolásra. Mindezek alapján a jelen Szabályzattal érintett Nyereményjáték során összesen 3 (három) nyertes kerül kiválasztásra, aki(k) 3 db tárgyi nyereményt nyernek meg a fentebb meghatározott nyereményből. E sorsolás alkalmával további 1 (egy) pótnyertes kerül kisorsolásra, arra az esetre, ha a nyertes nem lenne elérhető, illetve a nyereményről lemondana.

4.2. A Nyereményjáték nyerteseinek sorsolására 2022. március 01. napján 11:00 órakor kerül sor. A Nyereményjáték sorsolásának helyszíne Budapest, 1112. Budapest, Rétkerülő út 41. A sorsolás a fenti helyen és időpontban nyilvánosan történik a random.org oldalon történő sorsolással.

4.3. A Nyeremény készpénzre nem váltható.

4.4. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, e-mail-ben vagy telefonon értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén soron következő pótnyertesek kerülnek kiválasztásra a sorsolás sorrendjében, egyéb esetben a Nyeremény elvész. A nyertes részére a tárgyi nyereményt Szervező futárszolgálat útján juttatja el.

A Szervező a Nyertessel való megállapodás esetén a Játéksziget játékboltokban történő átvételt is lehetővé teheti. Amennyiben a nyertest nem lehet értesíteni 5 munkanapon belül, illetve nem válaszol, vagy a nyereményről lemond, akkor automatikusan a pótnyertes kerül kiválasztásra.

 1. KÖLTSÉGEKKEL, ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

5.1. A Nyereményjátékhoz esetlegesen kapcsolódó adózási (pl. SZJA) kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény átadása és az ezzel esetlegesen kapcsolatos adózási költségen felül semmilyen egyéb fizetési kötelezettség nem terheli és nem terhelheti.

 1. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

6.1. A jelen Promócióval kapcsolatos adatkezelésről az „Adatkezelési tájékoztató Scrabble Nyereményjáték – Iratkozz fel és nyerj!Nyereményjátékhoz című dokumentumban tájékozódhat.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy egy esetleges vis maior esemény esetén a Nyereményjátékot megszünteti vagy módosítja. Szervező a vis maior keretébe sorolja azt az esetet is, ha a lebonyolításhoz szükséges jogi keretek megváltoznak, illetve, ha a Szervezéssel kapcsolatos költségek olyan mértékben megemelkednek, amelyek alapján már nem áll érdekében a Nyereményjáték megszervezése.

7.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről manipulációt, tömegesen generált kommentek létrehozását, valótlan profil létrehozását észleli, illetve a Nyereményjáték szellemével összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

7.3. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését.

7.4. Szervező jogában áll a Nyereményjáték adatait, feltételeit és időtartamát módosítani, és ezt a www.jateksziget.hu internetes oldalon, a Játéksziget Facebook oldalon, valamint a székhelyen való kifüggesztés révén nyilvánosságra hozni. Ezen módosítás a közzétételtől számít hatályosnak. A Nyereményjátékban való részvétel minden esetben önkéntes.

7.5. A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a Résztvevő adatainak megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg.

7.6. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint, ha ez nem lehetséges, a viták elrendezését a Szervező székhelye szerint illetékes bíróság döntésére bízzák.

Budapest, 2022. 01. 24.
Formatex Kft.
Szervező