Szeleburdi Játéksziget a Budapest Jazz Clubban - 2019.01.17. játékszabályzat

Játékszabályzat játékosok számára

A játék időtartama: 2019. 01.17. – 2019.01.24. 23.00 óra
A játék szervezője a Formatex Kft. (1112 Budapest, Rétkerülő u. 41., a továbbiakban „szervező”)
Játék kitöltés: 2019. 01.17. – 2019.01.24. 23.00 óráig

 1. A játékban való részvétel feltétele a kérdés megválaszolása, valamint a jelen Nyereményjáték Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat” vagy „Játékszabályzat”) feltételeinek fenntartás nélkül történő elfogadása.
 2. A játékban kizárólag a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, nem cselekvőképtelen, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgár természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.
 3. A játékban nem vehetnek részt:
 4. a) Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
 5. b) Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
 6. c) A Játékban a Játék kezdő időpontja előtt, illetve záró időpontja után elküldött válaszok nem vesznek részt.
 7. Egy Játékos kizárólag egyszer jogosult a Játékban részt venni, azaz, megválaszolni a kérdést. A válaszadásra a Játékosnak 2019.01.24. 23.00 óráig van lehetősége.
 8. A Nyereményjáték lezárulásakor a helyesen válaszolók között nyereményt sorsolunk ki. A sorsolás időpontja: 2019. 01. 25. 13 óra. A Nyereményjáték lezárultakor a nyertesek a következő nyereményre jogosultak, melyet a Szervező ad át:

1 db 4800 forintos családi belépőjegy a Budapest Jazz Club Szeleburdi Játéksziget című zenei sorozat 2019. január 27-i eseményére, a Veronaki Trió: kuruttyoló Békakirály kalandjai

 1. A nyerteseket Facebook üzenetben értesítjük, illetve azon keresztül tájékoztatjuk őket a nyeremény átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről. Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. Amennyiben a nyertes nem érhető el a Játékban használt Facebook profilján, a szervező a nyertességre vonatkozó értesítés megküldésétől számított 14 naptári napon keresztül minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló elérhetőségeken keresztül a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény, amennyiben nem évült el, újra kisorsolásra kerül. A nyereményeket a szervező személyes átvétel vagy postai futárszolgálat útján juttatja el a nyertes játékos részére.
 2. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt, annak közreműködésével jogosult.
 3. A szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel elnehezül vagy akadályozott, így különösen, ha a kérdés megválaszolásakor jelentkező technikai problémák merülnek fel.

A szervező fenntartja a jogot a Játék szabályainak és mechanizmusának megváltoztatására, azzal, hogy erről a Játékosokat megfelelő időben és módon tájékoztatja. A szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje. Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja, azzal, hogy erről a Játékosokat megfelelő időben és módon tájékoztatja, az adatkezelési szabályok módosítása esetén pedig beszerzi a Játékosoknak az adatkezeléshez való hozzájárulását. A szervező nem vállal felelősséget a téves adatközlésből, a postai kézbesítés késedelméből, elmaradásából eredő problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a szervező nem vállal felelősséget.

 1. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, pénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a szervező viseli, egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.
 2. A Kiíró a nyertest a Játékban használt (általa megadott) Facebook profilján keresztül értesíti. A Játékosok kötelesek elektronikus fiókjuk elérhetőségét a fenti tájékoztatás érdekében biztosítani. Az ennek esetleges hibáiból vagy hiányosságaiból származó jogkövetkezményekért a Szervező nem vállal felelősséget.
 3. A Játékos a Játékban való részvétellel:
- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (ld. e-mail cím) a szervező és a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint az egyéb irányadó jogszabályi előírások (pl.: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;

- tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.
- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.
- hozzájárul ahhoz, hogy a fentebb feltüntetett személyes adatokat Szervező a nyereményjáték céljainak elérése (ld.: nyertes kisorsolása, a vele való kapcsolatfelvétel és az esetleges nyeremények megküldése, a törvényes képviselő beazonosítása), valamint a Játéksziget további eseményeiről, híreiről, akcióiról és a mindenkori újdonságokkal kapcsolatos jövőbeli tájékoztatás és hírlevelek küldése, illetőleg az ezekhez kapcsolódó marketing célok érdekében, a nyereményjáték lezárásának és a nyeremények átadásának időpontjáig, majd ezt követően mindaddig kezelje, amíg az érintett személyes adatainak törlését nem kéri.
- tudomásul veszi, hogy szervező a Játékosok adatait a jelen 11. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel,
- tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggő adatkezelésre vonatkozó további részletes információk (kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja és időtartama, az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati és egyéb jogosultságai) a Szervező mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeiben és belső adatvédelmi szabályzatában olvashatóak.

 1. A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot, valamint a Szervező mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit és belső adatvédelmi szabályzatát, amelyek az alábbi internetes oldalon érhetőek el: https://jateksziget.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.Budapest, 2019. január 16.
Formatex Kft. Szervező