Sylvanian Families naptár játékszabályzat

Játékszabályzat játékosok számára


A játék időtartama: 2019. 01.07. – 2019.01.27. 23.00 óra
A játék szervezője a Formatex Kft. (1112 Budapest, Rétkerülő u. 41., a továbbiakban „szervező”)
játék kitöltés: 2019. 01.07. – 2019.01.27. 23.00 óráig

1. A játékban való részvétel feltétele a kérdések megválaszolása, valamint a jelen Nyereményjáték Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat” vagy „Játékszabályzat”) feltételeinek fenntartás nélkül történő elfogadása.


2. A játékban kizárólag a 3. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, nem cselekvőképtelen, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgár természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt.

3. A játékban nem vehetnek részt:

a) Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
b) Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
c) A Játékban a Játék kezdő időpontja előtt, illetve záró időpontja után kezdeményezett kérdőív kitöltések nem vesznek részt.

4. Egy Játékos fordulónként kizárólag egyszer jogosult a Játékban részt venni, azaz, megválaszolni a kvíz kérdéseket.
A kitöltésre a Játékosnak minden héten az adott hét vasárnap 23.00 óráig van lehetősége.

5. A Nyereményjáték lezárulásakor a helyesen válaszolók között nyereményt sorsolunk ki. A sorsolás időpontjai: 2019. 01. 15. 13 óra, 2019.01.22 13 óra és 2019.01.29. 13 óra. A Nyereményjáték lezárultakor a nyertesek a következő nyereményre jogosultak, melyet a Szervező ad át:

hetente 10x1 db Sylvanian Families 2019-es naptár

6. A nyerteseket Facebook üzenetben értesítjük, illetve azon keresztül tájékoztatjuk őket a nyeremény átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről.

Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.
Amennyiben a nyertes nem érhető el a Játékban használt Facebook profilján, a szervező a nyertességre vonatkozó értesítés megküldésétől számított 14 naptári napon keresztül minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló elérhetőségeken keresztül a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény újra kisorsolásra kerül.
A nyereményeket a szervező személyes átvétel vagy postai futárszolgálat útján juttatja el a nyertes játékos részére.

7. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt, annak közreműködésével jogosult.

8. A szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel elnehezül vagy akadályozott, így különösen, ha a kérdés megválaszolásakor jelentkező technikai problémák merülnek fel.

A szervező fenntartja a jogot a Játék szabályainak és mechanizmusának megváltoztatására, azzal, hogy erről a Játékosokat megfelelő időben és módon tájékoztatja. A szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje.
Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja, azzal, hogy erről a Játékosokat megfelelő időben és módon tájékoztatja, az adatkezelési szabályok módosítása esetén pedig beszerzi a Játékosoknak az adatkezeléshez való hozzájárulását.
A szervező nem vállal felelősséget a téves adatközlésből, a postai kézbesítés késedelméből, elmaradásából eredő problémákért.
A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a szervező nem vállal felelősséget.

9. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, pénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a szervező viseli, egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

10. A Kiíró a nyertest a Játékban használt (általa megadott) Facebook profilján keresztül értesíti. A Játékosok kötelesek elektronikus fiókjuk elérhetőségét a fenti tájékoztatás érdekében biztosítani. Az ennek esetleges hibáiból vagy hiányosságaiból származó jogkövetkezményekért a Szervező nem vállal felelősséget.

11. A Játékos a Játékban való részvétellel:

- feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (ld. e-mail cím) a szervező és a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint az egyéb irányadó jogszabályi előírások (pl.: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
- tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.
- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.
- hozzájárul ahhoz, hogy a fentebb feltüntetett személyes adatokat Szervező a nyereményjáték céljainak elérése (ld.: nyertes kisorsolása, a vele való kapcsolatfelvétel és az esetleges nyeremények megküldése, a törvényes képviselő beazonosítása), valamint a Játéksziget további eseményeiről, híreiről, akcióiról és a mindenkori újdonságokkal kapcsolatos jövőbeli tájékoztatás és hírlevelek küldése, illetőleg az ezekhez kapcsolódó marketing célok érdekében, a nyereményjáték lezárásának és a nyeremények átadásának időpontjáig, majd ezt követően mindaddig kezelje, amíg az érintett személyes adatainak törlését nem kéri.
- tudomásul veszi, hogy szervező a Játékosok adatait a jelen 11. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel,
- tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggő adatkezelésre vonatkozó további részletes információk (kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja és időtartama, az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati és egyéb jogosultságai) a Szervező mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeiben és belső adatvédelmi szabályzatában olvashatóak.

12. A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot, valamint a Szervező mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit és belső adatvédelmi szabályzatát, amelyek az alábbi internetes oldalon érhetőek el: https://jateksziget.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.

Budapest, 2019. január 5.
Formatex Kft. Szervező