Paw Patrol Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT
A „MANCS ŐRJÁRAT LIVE - JÁTÉKSZIGET” promóciós játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata

1. A nyereményjáték szervezője
A „MANCS ŐRJÁRAT LIVE - JÁTÉKSZIGET” promóciós játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Formatex Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.; cégjegyzékszám: 01-09-660770; adószám: 12070440-2-43; a továbbiakban: „Szervező”).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a REON Digital Kft. (székhely: 1093 Budapest, Boráros tér 7. 1. lház. 7. em. 12.; cégjegyzékszám: 01-09-996116; adószám: 24219288-2-43; a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2. A Játékban történő részvétel feltételei
2.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 2.9. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”), aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
2.1.1. bármely magyarországi Játéksziget üzletben vagy online, a Játéksziget https://jateksziget.hu/ cím alatt elérhető webshopjában egy vásárlás alkalmával legalább 5.000,- Ft, azaz ötezer forint összeget meghaladó értékben vásárol, és
2.1.2. bolti vásárlás esetén elektronikusan feltölti a https://jateksziget.hu/mancs-orjarat domain alatt található weboldalra (a továbbiakban: „Honlap”) a vásárlást igazoló blokk adatait, illetve a részvételhez szükséges személyes adatait vagy online vásárlás esetében - a felugró „pop-up” ablak útján - önként regisztrál a Játékba. A kódfeltöltés során a következő valós adatok megadására van szükség: teljes név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, valamint a vásárlást igazoló blokkon (a továbbiakban: „Blokk”) szereplő AP kód (továbbiakban „Kódfeltöltés”);
2.1.3. online vásárlás esetén a megfelelő mező kipipálásával elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a Szervező adatvédelmi szabályzatában írtak szerinti kezeléséhez.
(a továbbiakban együtt: „Pályázat”).
2.2. A Kódfeltöltéssel a Játékos az 5. pontban foglalt nyereményekért indulhat.
2.3. A Játékos köteles a vásárlást igazoló dokumentumot megőrizni, és nyertesség esetén a Szervező felhívására a Szervező részére bemutatni. A Szervező kizárólag azokat a Blokkokat fogadja el a Játékban, amelyeken a Honlapra feltöltött adat jól olvashatóan látszik, és megegyezik azzal. Ellenkező esetben a Szervező nem fogadja el nyertesnek a Játékost.
2.4. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyekhez a kapcsolódó vásárlás időpontja 2019. november 18. 00:00 és 2019. december 15. 23:59 közé esik.
2.5. Egy - a fenti feltételeknek megfelelő - vásárlással kizárólag egy Pályázat érvényesíthető, függetlenül a Blokkon szereplő termékek számától.

2.6. Egy Pályázat csak egy AP kódot tartalmazhat, az egy blokkon szereplő megvásárolt termékek számától függetlenül.
2.7. Egy Játékos csak egyszer regisztrálhat ugyanazzal az e-mail címmel 5.000,- Ft összeget meghaladó bolti vásárlást követően. Minden 5.000,- Ft összeget meghaladó online vásárlás felett megjelenik egy „pop-up” ablak, melyben a regisztrált vásárló jelezheti szándékát, hogy szeretne-e részt venni a nyereményjátékban, de ez a nyerési esélyeit nem fogja növelni.
2.8. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós AP kódot, adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban. A Szervező a nem valós adatokat, AP kódot megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. A Játékosok a regisztrált adataik alapján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, névváltozás) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
2.9. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Játékban résztvevő Termékeket árusító kereskedelmi egységek, továbbá a Szervezővel szerződéses kapcsolatban álló azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a Játék időtartama alatt a szerződés teljesítése során a Szervező bármely telephelyén, bármely időtartamban munkát végeznek, illetve ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói szintén nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Játékban.
2.10. Játékosnak ügyelnie kell arra, hogy a Kódfeltöltés során valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az általa megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Játékos, mint adatszolgáltató viseli. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják. A Kódfeltöltés hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, számelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremények átadására.

3. A Játék időtartama
A Játék 2019. november 18. 00 óra 00 perctől 2019. december 15. 23 óra 59 percig tart.

4. A Játék menete

4.1. Heti nyeremények
4.1.1. Szervező megbízásából a Lebonyolító háromtagú sorsoló bizottság előtt a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsoló program segítségével a Játék teljes időtartama alatt az 5.1. pontban meghatározott heti nyereményekre vonatkozóan sorsolást tart az lentebb meghatározott időpontokban. A sorsolások nem nyilvánosak. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye.
A sorsolás időpontjai:
2019. november 25. (hétfő) 11:00
2019. december 2. (hétfő) 11:00
2019. december 9. (hétfő) 11:00
2019. december 16. (hétfő) 11:00
4.1.2. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból érvénytelen, a Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő okból kizárásra kerül. Amennyiben a Játékos a napi nyereményt a 6.1. pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át, nyertesnek a 4.4. pont szerinti tartaléknyertes tekintendő.
4.1.4. Amennyiben az adott napi nyeremény tartaléknyertesének sem lehetséges az adott napi nyeremény kiadása, a nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott nyeremény visszaszáll a Szervezőre.

4.2. Tartaléknyertesek
4.2.1. A napi nyeremények és a főnyeremény sorsolásakor a Szervező megbízásából a Lebonyolító nyertes Pályázatok kisorsolásával egyidejűleg kisorsol 3-3 (három-három) darab tartaléknyertest minden egyes heti nyeremény vonatkozásában, akik a kihúzásuk sorrendjében válhatnak nyertes Játékossá, amennyiben az eredetileg kihúzott nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Játékos Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Játékos a Játékból kizárásra kerül, a nyereményt visszautasítja. Amennyiben egy tartaléknyertes Játékosnak sem adható át a nyeremény, azt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az visszaszáll a Szervezőre.
4.2.2. A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabályzat értelmében nem elérhető.

5. A játék során megnyerhető nyeremények

5.1. Heti nyeremény:
4 (négy) db belépőjegy (családi belépőjegy csomag) a Mancs őrjárat Live 2020 - című előadásra, mely az alábbi előadások valamelyikére lesz érvényes:
Sopron – 2019. december 30. – Novomatic Aréna
Debrecen – 2020. január 02. – Főnix Csarnok
Budapest – 2020. január 4-5. – Papp László Sportaréna
(További információk: https://www.mancsorjaratlive.hu/)
5.2. Egy Játékos csak egyszer nyerhet a Játék teljes időtartama alatt.

6. Nyeremények átvétele
6.1. A Lebonyolító a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti, a Játékos által a Kódfeltöltés során vagy a webshopban megadott e-mail címre küldött e-mail útján az adott sorsolás időpontját követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül, majd sikertelen értesítés esetén további 48 órán belül ismételten (legfeljebb összesen 2 alkalommal). A nyertes Játékosnak legkésőbb az első értesítést követő 5 naptári napon belül válaszüzenetben el kell küldenie szállítási adatait (irányítószám, város, utca, házszám, emelet/ajtó). Amennyiben a Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül és elveszti a jogosultságát az adott nyereményre, továbbá a sorban következő tartaléknyertes minősül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.
6.2. A Játékos köteles a Játék végét követően 2020. január 5-ig a Pályázati adatokat tartalmazó Blokko(ka)t sértetlen és jól olvasható állapotban megőrizni. Kódfeltöltés esetében a nyereményre való jogosultság feltétele a nyertes vásárlást igazoló eredeti Blokk postai úton való beérkezése vagy személyes átadása a Játékot lebonyolító REON Digital Kft. részére (székhely: 1093 Budapest, Boráros tér 7. 1. lház. 7. em. 12.; Jelige: „MANCS ŐRJÁRAT LIVE - JÁTÉKSZIGET”), az első nyertes értesítéstől számított 10 naptári napon belül. Amennyiben a Pályázati adatok elmosódtak vagy egyéb módon sérültek vagy szennyezettek, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált adatok érvénytelenek és nem vesznek részt a Játékban. A Játékban résztvevő Pályázatok érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Pályázatok tulajdonjogával kapcsolatosan felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A szervező a postai vis maior helyzetekkel kapcsolatban felelősségét kizárja.
6.3. A heti nyereményeket a Lebonyolító elektronikus úton, a Kódfelöltés során vagy a webshopban megadott e-mail címre küldi meg, amennyiben a Játékos a nyertes vásárlást igazoló eredeti Blokkot elküldte a Lebonyolító részére a 6.2. pontban foglaltaknak megfelelően.

7. Információ a Játékról
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Játékban résztvevő Játéksziget üzletekben elhelyezett szóróanyagokon, valamint a https://jateksziget.hu/pages/paw-petrol-jatekszabalyzat internetes oldalon, információ kérhető továbbá a webshop@jateksziget.hu e-mail címen.
A nyereményekkel kapcsolatos kérdések esetén keresse a Játék lebonyolításával megbízott REON Digital Kft. ügyfélszolgálatát a Játék teljes időtartama alatt, a [ jateksziget-nyeremenyjatek@reondigital.hu
] e-mail címen.

8. Adó
A Nyereményhez tartozó esetleges szja. fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

9. Vegyes rendelkezések
9.1. Szervező nem fogad el tépett, szennyezett, elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy megrongálódott Blokkot. A hamisított, promóciós termék vásárlását igazoló, vagy nem valós Blokk adatokat tartalmazó Blokkok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban, beleértve a Blokk bárminemű manipulációját. A Játékban résztvevő Blokkok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a Blokkok és a rajtuk szereplő vásárlási adatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárják felelősségüket.
9.2. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a felhasználó eszköze, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.
9.3. A Kódfeltöltés / Pályázat hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, telefonszám elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak és ennek bekövetkezésekor nem kötelesek a nyeremény átadására.
9.4. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán, vagy egyéb technikai hiba révén a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak.
9.5. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
9.6. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden a Postai szolgáltatásokat érintő problémákkal kapcsolatban, beleértve többek között a feladott blokkok késedelmes, hiányos kézbesítését vagy elvesztését.
9.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt bármikor megváltoztathassa.
9.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjenek a Játékostól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggesszék a Játékos részvételét és a nyereményének az átadását. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

10. Adatkezelés
A Játékban résztvevők személyes adatainak kezelésére és az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatásért látogasson el a https://jateksziget.hu/pages/adatvedelem cím alatt található weboldalra.
A Játékos a Játékban való részvétellel az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikk (1) a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Játékszabályzatban említett személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása céljából (ideértve többek között a Játékos azonosítását, a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését is) és annak időtartamáig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje, ideértve azt is, hogy amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra, a Szervező és a Lebonyolító a nyertesek nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák.
A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-a alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg.
A Játékos a Játékban való részvételhez köteles a kötelezőként megjelölt adatokat megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a Játékban.
A Játékosok adatait a Szervezőn kívül a nyereményjáték lebonyolításában adatfeldolgozóként résztvevő Lebonyolítónak a lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg.
A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

Budapest, 2019. november 15.
Formatex Kft.
Szervező