Kolping-Játéksziget nyereményjáték játékszabályzat

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA 18. ÉLETÉVEDET MÁR BETÖLTÖTTED.

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 A Kolping-Játéksziget nyereményjáték’elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Formatex Kereskedelmi Kft.(székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.) (a továbbiakban: ”Szervező”).

 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5§ (2) bek. szerinti, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt 10 000 Ft feletti értékben vásárol valamely Játéksziget üzletben vagy a www.jateksziget.hu weboldalon, majd ezt követően regisztrál a nyereményjátékra a vásárlást követően megadott regisztrációs űrlap kitöltésével (üzletben történő vásárlás esetén: https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/l2k2y1 vagy online vásárlás esetén: https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/x9t0u4), valamint feliratkozik a Játéksziget hírlevelekre (https://jateksziget.hu/pages/adatvedelem).

Üzletben történő vásárlás esetén: https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/l2k2y1 vagy online vásárlás esetén: https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/x9t0u4 oldalon lévő regisztrációs lap kitöltésével és szabályzatok elfogadásának bejelölésével a Játékos egyben elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak (teljes név, e-mail cím, telefonszám) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez.

2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító munkavállalói, megbízottai, ügynökei és támogatói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.3. A Játékosok a regisztráció során megadott, hozzáférhetővé tett és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.5 Játékos a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel, a Lebonyolítóval szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, résztvevő köteles a Szervezőt, a Lebonyolítót ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget a részükre haladéktalanul megtéríteni.

 1. A JÁTÉK ÉS IDŐTARTAMA

A játékban azok a játékosok vesznek részt, akik a Kolping-Játéksziget nyereményjáték ideje alatt(2022. december 08. és 15. között) 10 000 Ft fölött vásárolnak bármelyik Játéksziget üzletben és kitöltik  ahttps://landing.mailerlite.com/webforms/landing/l2k2y1 oldalon lévő regisztrációs űrlapot valamint feliratkoznak a Játéksziget hírlevelekre (https://jateksziget.hu/pages/adatvedelem ).
Vagy akik a Kolping-Játéksziget nyereményjáték ideje alatt(2022. december 08. és 15. között) a  www.jateksziget.hu oldalon történő 10 000 Ft fölötti vásárlást követően kitöltik  a visszaigazoló e-mailben kapotthttps://landing.mailerlite.com/webforms/landing/x9t0u4 oldalon lévő regisztrációs űrlapot valamint feliratkoznak a Játéksziget hírlevelekre (https://jateksziget.hu/pages/adatvedelem ).

 1. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS

4.1. Nyeremények:

 •  1. hely: 2 éjszakás családi pihenés a Kolping Hotelban (2 felnőtt és max. 2 kiskorú gyermek részére szól, és beváltható 2023.06.15-ig a szálloda szabad kapacitásának függvényében kiemelt szezonon kívüli időszakban, előzetes egyeztetéssel. Az érvényesség idejére eső kiemelt szezoni időszakok a következők: 2022.12.17-2023.01.08., 01.27-29., 04.06-10. és 05.26-29.)
 • 2. hely: 30 000 Ft-os Játéksziget utalvány
 • 3. hely: 20 000 Ft-os Játéksziget utalvány

4.2. A Szervező a nyereményjátékba regisztrált felhasználók közül 2022. december 16. napján 12 óra 00 perckor, a Lebonyolító székhelyén (cím: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.) bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 3 darab nyertes játékost sorsol ki. A bizottság a sorsolás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai az eredményhirdetést követően aláírásukkal hitelesítenek. Tartaléknyertes Pályázat kisorsolására nem kerül sor.

4.3. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

 1. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1. A Szervező a 4.2 pontban írt sorsolást követően, de legkésőbb 2022. december 19. napján 18:00 óráig értesíti a nyertes Játékosokat a regisztráció során megadott e-mail címen (”Értesítés”). Az értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékosok kötelesek az Értesítést legkésőbb az Értesítést tartalmazó privát üzenet elküldését követő 72 (hetvenkét) órán belül visszaigazolni e-mail üzenetben.Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. A visszaigazolás késedelméért/elmulasztásáért a felelősség a nyertes Játékost terheli, azzal kapcsolatban igazolásnak helye nincs.

5.2 A Nyereményt a Lebonyolító a Játékos által megadott elérhetőségek egyikén egyezteti le (időpont, helyszín).

5.3 A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető, arra átruházható. Meghatalmazott lehet minden nagykorú, cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

5.4 A Szervező a Nyereményt és a nyertes Játékosok nevét a Rajongói oldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Hozzászólásokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

5.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, aki részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli.

 1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó, a Játékosok önként rendelkezésre bocsátott személyes adatait kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2 nyertességük esetére nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatos tájékoztatás végett nyilvánosságra hozza; és

7.1.3 önkéntes részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten és feltétel nélkül elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a lenti elérhetőségek valamelyikén. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

7.3. Az adatok kezelője:Formatex Kereskedelmi Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.; telefon: e-mail: webshop@jateksziget.hu )

Az adatkezelő határozza meg jelen Játékszabályzat feltételeit, biztosítja a Nyereményt és a Játék lebonyolításának feltételeit.

Adatfeldolgozók:

A Lebonyolító végzi a Játék lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív teendőket (pl. Nyertes értesítése).

A Szervező intézi a Nyeremények átadását, annak megvalósulását.

Az adatkezelés célja: Játék szervezése céljából történő adatkezelés, ennek keretében a nyertesek kiválasztása, a nyertesek értesítése, a nyertesek nevének nyilvánosságra hozatala, a Nyeremények biztosítása, esetleges adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése, tájékoztatás, kapcsolattartás.

A kezelt személyes adatok köre: (i) nyertes Játékos neve; (ii) nyertes Játékos telefonszáma; (iii)  nyertes Játékos életkora; (iv) nyertes Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye.

Az adatkezelés időtartama: a nyertes Játékosok kisorsolásától számított 90 (kilencven) nap, azzal hogy a Nyertesek nevét tartalmazó jegyzőkönyvet számviteli okokból az adatkezelő székhelyén 5 (öt) évig megőrzi, melyet követően a jegyzőkönyvben foglalt személyes adat is törlésre kerül.

A személyes adatokhoz megismerésére jogosultak: a Szervező marketing osztályának munkatársai, valamint a Lebonyolító Játékban közreműködő munkatársai.

Az adatkezelés jogalapja: A Játékban résztvevők a részvétellel, mint ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyes adataikat az adatkezelő a jelen Játékszabályban foglaltak szerint kezelje.

7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2 pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az érintett Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.4. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ennek érdekében javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tájékozódjon jelen Játékszabályzat tartalma felől.

2022. 11. 30.
Formatex Kereskeledemi Kft.
Szervező