Játékszabályzat - Tojásvadászat

A „Tojásvadászat” nyereményjáték RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA
Formatex Kft, 2021. március 12. péntek
(a továbbiakban: „Szabályzat”)

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE ÉS SZERVEZŐJE

1.1. A „Tojásvadászat” Nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Formatex Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.; cégjegyzékszám: 01-09-660770, adószám: 12070440-2-43; kapcsolat: webshop@jateksziget.hu) (a továbbiakban: „Szervező”).

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan természetes személy (fogyasztó), aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a játék kezdetéig, azaz 2021. március 1. napjáig betöltötte a 18. életétévét (a továbbiakban: „Résztvevő”).

2.2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Nyereményjátékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint e személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint hozzátartozói.

2.3. Amennyiben a Nyereményjáték pontos személyes adatokat követel meg, akkor a Résztvevő által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonosság igazolására alkalmas okmányban szereplő adatokkal.

2.4. A 2.1. pontban foglaltaknak megfelelően a Nyereményjátékban csak és kizárólag a Ptk.-ban meghatározott természetes személyek, mint fogyasztók vehetnek részt.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS IDŐTARTAMA

3.1. A Nyereményjáték 2021. március 17. napjától 2021. március 21. napjáig tart. A Nyereményjáték időtartamának lejártát követően történt részvételi szándék - azaz a feltételek teljesítése - érvénytelen, az nem jogosít fel a Nyereményjátékban való részvételre.

3.2. A Nyereményjátéban részt vehet minden olyan a jelen Szabályzat 2.1. pontban meghatározott személy, aki a https://jateksziget.hu/ nyereményjáték oldalon feltett 2 kérdésre helyesen válaszolt és válaszát az űrlap kitöltése után elküldte.

3.3. Amennyiben valamely Résztvevő nem kíván részt venni a Nyereményjátékban, akkor a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve a nyereményjáték vége előtt, illetve a sorolás végéig a webshop@jateksziget.hu email címen jelezheti. A sorsolást követően Résztvevő a nyereményt visszautasíthatja.

4. NYEREMÉNY ÉS SORSOLÁS RÉSZLETEI

4.1. A Nyereményjátékban érvényesen résztvevők között 3 (három) Bing Ajándékcsomag (nyertesenként 1 db Bing oldaltáska, 1 db Bing könyv- Bújócska, 1 db Bing könyv) kerül kisorsolásra. Mindezek alapján a jelen Szabályzattal érintett Nyereményjáték során összesen 3 (három) nyertes kerül kiválasztásra, aki(k) 3 db tárgyi nyereményt nyernek meg a fentebb meghatározott nyereményből. E sorsolás alkalmával további 1 (egy) pótnyertes kerül kisorsolásra, arra az esetre, ha a nyertes nem lenne elérhető, illetve a nyereményről lemondana.

4.2. A Nyereményjáték nyerteseinek sorsolására 2022. március 22. napján 12:00 órakor kerül sor. A Nyereményjáték sorsolásának helyszíne Budapest, 1112. Budapest, Rétkerülő út 41. A sorsolás a fenti helyen és időpontban nyilvánosan történik a random.org oldalon történő sorsolással.

4.3. A Nyeremény készpénzre nem váltható.

4.4. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, e-mail-ben vagy telefonon értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén soron következő pótnyertesek kerülnek kiválasztásra a sorsolás sorrendjében, egyéb esetben a Nyeremény elvész. A nyertes részére a tárgyi nyereményt Szervező futárszolgálat útján juttatja el.
A Szervező a Nyertessel való megállapodás esetén a Játéksziget játékboltokban történő átvételt is lehetővé teheti. Amennyiben a nyertest nem lehet értesíteni 5 munkanapon belül, illetve nem válaszol, vagy a nyereményről lemond, akkor automatikusan a pótnyertes kerül kiválasztásra.

5. KÖLTSÉGEKKEL, ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

5.1. A Nyereményjátékhoz esetlegesen kapcsolódó adózási (pl. SZJA) kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény átadása és az ezzel esetlegesen kapcsolatos adózási költségen felül semmilyen egyéb fizetési kötelezettség nem terheli és nem terhelheti.

6. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

6.1. A jelen Promócióval kapcsolatos adatkezelésről az „Adatkezelési tájékoztató Tojásvadászat Nyereményjátékhoz” című dokumentumban tájékozódhat.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy egy esetleges vis maior esemény esetén a Nyereményjátékot megszünteti vagy módosítja. Szervező a vis maior keretébe sorolja azt az esetet is, ha a lebonyolításhoz szükséges jogi keretek megváltoznak, illetve, ha a Szervezéssel kapcsolatos költségek olyan mértékben megemelkednek, amelyek alapján már nem áll érdekében a Nyereményjáték megszervezése.

7.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről manipulációt, tömegesen generált kommentek létrehozását, valótlan profil létrehozását észleli, illetve a Nyereményjáték szellemével összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

7.3. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését.

7.4. Szervező jogában áll a Nyereményjáték adatait, feltételeit és időtartamát módosítani, és ezt a www.jateksziget.hu internetes oldalon, a Játéksziget Facebook oldalon, valamint a székhelyen való kifüggesztés révén nyilvánosságra hozni. Ezen módosítás a közzétételtől számít hatályosnak. A Nyereményjátékban való részvétel minden esetben önkéntes.

7.5. A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a Résztvevő adatainak megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg.

7.6. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint, ha ez nem lehetséges, a viták elrendezését a Szervező székhelye szerint illetékes bíróság döntésére bízzák.

Budapest, 2021. 03. 12.
Formatex Kft.
Szervező