Iratkozz fel hírlevelünkre és nyerj! REKLÁMKAMPÁNY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

1. A KAMPÁNY ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE
1.1. Az „Iratkozz fel hírlevelünkre és nyerj!” reklámkampány (továbbiakban Játék) szervezője az Formatex Kft. (továbbiakban Szervező), székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41, cégjegyzékszám 01-09-660770, adószám: 12070440-2-43.

2. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
2.1. A Játékban részt vehet minden olyan természetes, aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a Játék kezdetéig, azaz 2019. november 11.-ig betöltötte 18. életévét (továbbiakban Résztvevők).
2.3. A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók.
2.4. A Résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági igazolványban szereplő adatokkal.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
3.1 A Játék 2019. november 11. 00:00:00 órától 2019. november 29. 23:59:59 óráig tart. A Játék időtartamának lejártát követően történt feliratkozások érvénytelenek.

4. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE
4.1. Játékban részt vehet minden olyan, jelen szabályzat 2. pontjában meghatározott személy, aki a https://mailchi.mp/jateksziget.hu/iratkozz-fel oldalon belül a hírlevél feliratkozásnál feliratkozik a Játéksziget.hu hírlevelére.
4.2. Szervező más részvételi módot nem fogad el.
4.3. Egy személy csak egy feliratkozással vehet részt a Játékban.

5. DÍJAK ÉS SORSOLÁS
5.1. Szervező a Játékban érvényes feliratkozással rendelkező Résztvevők között 1-1 db Sylvanian kezdő ház szett (SLV5303)+ 1-1 db csokinyúl család (SLV4150) illetve 1-1 db Geomag panel 83 db (20GMG00462) sorsol ki az alábbi időpontokban: 2019. November 18, 10:00 2019. November 25, 10:00 A sorsolás random számgeneráló programban történő sorsolással történik.
5.2. Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható.
5.3. Nyereményt átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.

6. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE
6.1. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, e-mail-ben vagy telefonon értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén soron következő pótnyertesek kerülnek kiválasztásra, a sorsolás sorrendjében, egyéb esetben a Nyeremény elvész.
6.2. A nyertes nevét a sorsolást és adategyeztetést követően az Formatex Kft. hivatalos hírek oldalán is bemutatjuk
6.3. A nyertes személyazonosságának megállapítása a következő okiratok alapján történik: Érvényes személyi igazolvány - személyi kártya vagy útlevél.
6.4. A Szervező a nyertesek névsorát a hírek oldalán hozza nyilvánosságra a sorsolást és adategyeztetést követően. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve jelenik meg.

7. A VERSENY SZABÁLYZATA
7.1. A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet a jateksziget.hu honlapon

8. VIS MAJOR
8.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.
8.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.
8.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.
8.4. A vis major esetet a https://jateksziget.hu weboldalon kell megjeleníteni.

9. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE
9.1. A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

10. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME
10.1. A Játékban való részvétel ténye igazolja, hogy minden részvevő feltétlen módon elfogadja, hogy a személyes jellegű adatait nyilvánosan közöljék, és a Szervező használja reklámcélra, területileg és/vagy időlegesen korlátozás nélkül, valamint bármilyen más módon (pl. internet stb.).
10.2. A Játékban való részvétel révén a részvevők feltétlen módon elfogadják, hogy a személyes azonosítói adataikat adatbázisban tárolják, és a Szervező és alvállalkozói felhasználhatják utólag, hasonló alkalmakkor közvetlen vagy közvetett marketing célra, a törvény által megkövetelt adatok közléséhez, a díjak kiadásához, stb.
10.3. A Szervező az információkat nyilvánosságra hozhatja a jelen Játék nyertes nevére vagy bármely más adatra vonatkozóan.
10.4. Ha a résztvevők írásban másképp nem kérik, beleegyeznek abba, hogy Szervező a személyes információkat összegyűjtse az előző paragrafus szerinti módon.
10.5. A résztvevők a személyi adatok felhasználásához vagy bármely információ vagy levelezés átvételéhez való jogot bármikor visszavonhatják írásos kérés révén, amelyet a Szervező címére küld meg.
10.6. Szervező mindenkori adatvédelmi és adatkezelési szabályzata elérhető a https://jateksziget.hu/adatvedelem weboldalon

11. VITÁK
11.1. Az esetleges viták esetében a feliratkozás érvényességére vonatkozóan, a Szervező által kinevezett bizottság rendelkezése végleges.
11.2. Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.
11.3. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint ha ez nem lehetséges, a vitákat elrendezését a budapesti illetékes bíróság döntésére bízzák.
11.4. Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani, és ezt a https://jateksziget.hu internetes oldalon, valamint a székhelyen való kifüggesztés révén nyilvánosságra hozni.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
12.1 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása érdekében.
12.2 A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg. Szervező meghozza az intézkedéseket a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont nem vállal felelősséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben levő törvények megszegését célozzák.
12.3 Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertes nem kapja meg a Szervező által felajánlott Nyereményt, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt és Nyertes tevékenységei és/vagy non-tevékenységei miatt.
12.4 A jelen Részvételi szabályzat ingyenesen hozzáférhető a https://jateksziget.hu weboldalon.
12.5 Szervező jogában áll, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa a Játék alatt, azzal a megjegyzéssel, hogy az esetleges módosításokat a Szervező a részvevők és a közönség tudomására hozzák legalább 24 órával azelőtt, hogy érvénybe lépne a www.jateksziget.hu weboldal révén. A Kampány szervezője Formatex Kft.

2019.11.11.