Bizonyítvány kampány 2021 - játékszabályzat

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, VALAMINT HA 18. ÉLETÉVEDET MÁR BETÖLTÖTTED.

 

Játékszabályzat – Bizonyítvány kampány

A Formatex Kft. (székhelye: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41. továbbiakban: Szervező) játékot hirdet a Játéksziget hivatalos weboldalán, illetve a Játéksziget üzletekben a vásárlók számára „Mutasd be bizonyítványod!” játék címmel.
A játék időtartama: 2021. június 15. – július 11.
Sorsolás: 2021. július 12.

A játék menete:

A 2020/2021. tanév végi bizonyítvány fotóját vagy magát az eredeti bizonyítványt kell bemutatni a Játéksziget üzletekben, illetve a bizonyítvány fotóját beküldeni a webshop@jateksziget.hu e-mail címre.

A kedvezmény a bemutatással egyidőben azonnal levásárolható bármelyik Játéksziget üzletben, illetve online beküldés esetén, egy akciós kuponkódot küldünk ki, mely a www.jateksziget.hu webáruházban váltható be 2021. július 31-ig. A bizonyítvány bemutatásával az azért járó kedvezményt a bemutató egyszeri alkalommal jogosult igénybe venni.

A Bizonyítvány bemutatásáért fixen 15% kedvezményt adunk és ezen felül a kitűnő bizonyítvány pedig +5% kedvezményt ér. Kitűnőnek számít egy bizonyítvány, ha minden tantárgyból, valamint magatartásból és szorgalomból is jeles eredménnyel zárja a gyermek a tanévet. A maximálisan szerezhető kedvezmény tehát 20%.
Tantárgyi és egyéb dicséretért nem jár plusz kedvezmény.

A bizonyítvány bemutatásával az azért járó kedvezményt a bemutató egyszeri alkalommal jogosult igénybe venni.

A kedvezmény az akciós termékekre nem vonatkozik!

A játékosok a regisztráció során megadott adataikkal részt vesznek egy nyeremény sorsolásban. A regisztrált játékosok között 2 db Nyereményt sorsolunk ki.

Nyeremény: 2 db 10 000 Ft értékű Játéksziget vásárlási utalvány
Sorsolás időpontja: 2021. július 12.
A nyerteseket a regisztráció során megadott e-mail címen értesítjük ki legkésőbb 2021. július 13. 23:59-ig.

A nyertes játékos köteles az értesítést legkésőbb az e-mail elküldését követő 72 (hetvenkét) órán belül visszaigazolni válaszlevélben és megadni a nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (név, születési dátum, postázási cím). Amennyiben a nyertes Játékos az értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult. A visszaigazolás késedelméért/elmulasztásáért a felelősség a nyertes Játékost terheli, azzal kapcsolatban igazolásnak helye nincs.

A nyereményt a Szervező a játékos által megadott elérhetőségek egyikén egyezteti le (időpont, helyszín).

A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető, arra átruházható. Meghatalmazott lehet minden nagykorú, cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli. 

ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

  • a Szervező, mint adatkezelő a Játékosok önként rendelkezésre bocsátott személyes adatait kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig kezelje;
  • nyertességük esetére nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatos tájékoztatás végett nyilvánosságra hozza; és
  • önkéntes részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten és feltétel nélkül elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a lenti elérhetőségek valamelyikén. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

Az adatok kezelője:Formatex Kereskedelmi Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.; telefon: e-mail: webshop@jateksziget.hu )
Az adatkezelő határozza meg jelen Játékszabályzat feltételeit, biztosítja a Nyereményt és a Játék lebonyolításának feltételeit.
A Szervező intézi a Nyeremény átadását, annak megvalósulását.

Az adatkezelés célja: Játék szervezése céljából történő adatkezelés, ennek keretében a nyertes kiválasztása, a nyertes értesítése, nevének nyilvánosságra hozatala, a Nyeremény biztosítása, esetleges adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése, tájékoztatás, kapcsolattartás.

A kezelt személyes adatok köre: (i) nyertes Játékos neve; (ii) nyertes Játékos telefonszáma; (iii) nyertes Játékos e-mail címe; (iv) nyertes Játékos életkora; (v) nyertes Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye.

Az adatkezelés időtartama: a nyertes Hozzászólás kisorsolásától számított 90 (kilencven) nap, azzal hogy a Nyertes nevét tartalmazó jegyzőkönyvet számviteli okokból az adatkezelő székhelyén 5 (öt) évig megőrzi, melyet követően a jegyzőkönyvben foglalt személyes adat is törlésre kerül.

A személyes adatokhoz megismerésére jogosultak: a Szervező marketing osztályának munkatársai.

Az adatkezelés jogalapja: A Játékban résztvevők a részvétellel, mint ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyes adataikat az adatkezelő a jelen Játékszabályban foglaltak szerint kezelje.

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét , a fentiekben leírtak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot, valamint a Szervező mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit és belső adatvédelmi szabályzatát, amelyek az alábbi internetes oldalon érhetők el: https://jateksziget.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek.

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Formatex Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A kedvezmények nem becserélhetők és készpénzre nem válthatók.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ennek érdekében javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tájékozódjon jelen Játékszabályzat tartalma felől.

Ezt a játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.

2021.06.09.
Formatex Kereskeledemi Kft.
Szervező