A #mutiatwistshaked elnevezésű Instagram nyereményjáték szabályzata

Nyereményjáték, részvétel

 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 A JÁTÉKSZIGET  ’#mutiatwistshaked’elnevezésű Instagram nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Formatex Kereskedelmi Kft.(székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.) (a továbbiakban: ”Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, Varga Nóra EV. (székhely: 1115 Budapest, Halmi u. 61., Adószám: 60247182-2-41) (”Lebonyolító”) látja el.

A nyereményjátékban való részvétel ingyenes és nem kötődik termék megvásárlásához. A nyereményjátékban való részvétellel a felhasználó elfogadja jelen részvételi feltételeket. A részvétel önkéntes. A felmerült költségek megtérítésére vonatkozó igény nem áll fenn.

 1. A nyereményjátékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte 18. életévét és lakóhelye Magyarországon található. A nyereményjáték Magyarország területére korlátozódik. A nyereményjátékban azáltal lehet részt venni, hogy a játékos 2022.05.14. és 2022.05.29. között a instagram.com-on keresztül feltölt egy fotót a www.instagram.com-ra és azt a #mutiatwistshaked hashtaggel megjelöli és a @jatekszigetofficial oldalt belinkeli.  A nyereményjátékban résztvevők maguk felelősek az általuk megadott adatok helyességéért. A nyereményre való jogosultság akkor áll fenn, ha az adott személy a @jatekszigetofficial-tól a posztja alatti kommentben értesítést kapott a nyereményéről.
 1. A játékban való részvétellel játékos elfogadja, hogy a Szervező a hivatalos közösségi felületein felhasználhatja a játékos #mutiatwistshaked hashtaggel megjelölt képeit.
 1. Szervező fenntartja magának a jogot jelen részvételi feltételek előzetes bejelentés nélküli módosítására.
 2. A nyereményjáték lezárásának időpontja: 2022.05.29. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyereményjáték időtartamát előzetes értesítés nélkül meghosszabbítsa vagy lerövidítse.

2 Kizárás a nyereményjátékból

 1. A jelen részvételi feltételek megsértése esetére a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárjon egyes személyeket a nyereményjátékból.
 2. Kizárásra kerülnek azon személyek is, akik jogellenes eszközökkel élnek vagy más módon manipuláció útján jutnak előnyökhöz, illetve szeretnének előnyhöz jutni.
 3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító munkavállalói, megbízottai, ügynökei és támogatói és ezen személyek közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

3 A nyereményjáték idő előtti befejezése

 1. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor, előzetes bejelentés nélkül, valamint az okok megadása nélkül megszakítsa vagy befejezze. A Szervező e lehetőséggel különösen akkor él, ha a nyereményjáték rendes lebonyolítása technikai okokból (pl. számítógépes vírusok, hardver- és/vagy szoftverhiba) vagy jogi okokból nem biztosítható. Amennyiben a nyereményjáték ily módon történő befejezését valamely résztvevő felróható magatartása eredményezte, akkor a Szervező követelheti ezen személytől a felmerült kárának megtérítését.
 2. A Szervező fenntartja magának továbbá a jogot, hogy teljesen vagy ideiglenesen felfüggessze a nyereményjátékot, amennyiben a nyereményjáték integritását fenyegető nehézségek merülnek fel.

 

4 A nyereményjáték menete és lebonyolítása, hozzájárulás a nyertesek nyilvánosságra hozásához

 1. A nyereményjáték 2022.05.14. és 2022.05.29. között zajlik. Ezen időszak alatt 3 nyertest sorsolunk ki.
 2. A nyereményjátékban való részvétel egy fotó posztolásával történik az instagram.com-on illetve az Instagram applikáción keresztül; a részvétel más módon nem történhet.
 3. A nyereményjáték időtartamán belül a résztvevők tetszőleges gyakorisággal vehetnek részt a játékban, de a játék során ugyanazon résztvevő – függetlenül attól, hogy hányszor posztolt, csak egy alkalommal vehet részt a sorsolásban.
 4. Minden felhasználónak esélye nyílik a sorsolás eredményeként egy nyereményre, amennyiben a következők szerint jár el:
 • Egy Instagram-felhasználó úgy vehet részt a nyereményjátékban, hogy egy fotót posztol és a #mutiatwistshaked hashtag-gel látja el, valamint belinkeli a @jatekszigetofficial fiókot. A fotón legalább egy Játéksziget terméknek szerepelnie kell. A nyereményjátékban való részvétellel a felhasználó elfogadja a részvételi feltételeket és az adatvédelmi feltételeket. A képek jogi megfelelőségéért a felhasználók maguk felelősek. A játékban való részvétellel, a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a sorsolás nyertese lesz, a Szervező a játékos által közzétett képet saját Instagram oldalán megossza.
 • A résztvevők bejegyzéseinek mentesnek kell lennie harmadik személyek jogaitól. A nyereményjátékban nem vehet részt az, akinek a képén a Játéksziget mellett harmadik személyek, például más jogi személy termékei, is meg vannak jelölve.
 • A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a képeket a Szervező által kijelölt személyekből álló bizottság megvizsgálja, és ne engedélyezze a nyereményjátékban való részvételt vagy kizárja a nyereményjátékból azokat a tartalmakat, amelyek nem a címüknek megfelelőek, illetve amelyek egyéb módon károsak vagy nem helyénvalók.
 • Az alábbi nyeremények megnyerésére van lehetőség: 3 db babacsomag
 • Sorsolás: A Szervező 2022. május 30. napján 12 óra 00 perckor, a Lebonyolító székhelyén (cím: 1115 Budapest, Halmi u. 61.) bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással három darab (3 db) nyertest sorsol ki. A bizottság a sorsolás eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai az eredményhirdetést követően aláírásukkal hitelesítenek. Tartaléknyertes Hozzászólás kisorsolására nem kerül sor.
 1. A nyeremények átadása érdekében a Szervező az adott képek kommentjében fog kapcsolatba lépni a nyertesekkel és kérni őket, hogy privát üzenetben küldjék meg e-mail címüket, levelezési címüket és telefonszámukat a Szervezőnek. Csak abban az esetben áll fenn a nyereményre való igény, amennyiben az érintett személy értesítést kap a Szervezőtől a nyereményről (a megfelelő kép alatti kommentben).
 2. A nyereményeket legkésőbb a nyertesek kisorsolását követő 4 héten belül küldjük meg.
 3. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.
 1. A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető, arra átruházható. Meghatalmazott lehet minden nagykorú, cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.
 2. A Szervező kizárja a Játékból azt a Hozzászólást, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Hozzászólást beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

5 Sorsolás és nyeremények

 1. A Lebonyolító a játék lezárultát követően a sorsolás feltételeinek megfelelő játékosok beazonosításhoz szükséges adatairól listát készít elő a sorsolás lebonyolításához.
 2. A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, amelyről jegyzőkönyv készül.
 3. Az alábbi nyeremények megnyerésére van lehetőség: 3 db Babacsomag az alábbi tartalommal:

1.Clementoni készségfejlesztő asztal + Twistshake mini itatópohár + Twistshake előke
2. Clementoni készségfejlesztő szőnyeg + Twistshake osztott tányék + Twistshake tanuló evőeszköz
3.Clementoni készségfejlesztő kormány + Twistshake cumi + Twistshake rágóka

Ennek megfelelően 3 nyertes kerül kiválasztásra.

 1. A sorsolás helyszíne: a Lebonyolító székhelye (cím: 1115 Budapest, Halmi u. 61.)
 2. A Lebonyolító a nyertesek neveit, valamint a sorsolás jegyzőkönyvét átadja a Szervezőnek.
 3. A nyeremény kézbesítésével járó költségeket a Szervező állja. Minden további költséget és a nyertesek által okozott többletráfordításokat a nyertesek maguk viselnek.

 

6 ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK:A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 

7 ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó, a Játékosok önként rendelkezésre bocsátott személyes adatait kizárólag a Játékkal összefüggésben, kapcsolattartás, adminisztráció, illetve a Nyeremény átadása céljából a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadásáig a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;

7.1.2 nyertességük esetére nevüket és Instagram profilképüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatos tájékoztatás végett nyilvánosságra hozza; és

7.1.3 önkéntes részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten és feltétel nélkül elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatainak kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy helyesbítését a lenti elérhetőségek valamelyikén. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.

7.3. Az adatok kezelője:Formatex Kereskedelmi Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.; telefon: e-mail: webshop@jateksziget.hu )

Az adatkezelő határozza meg jelen Játékszabályzat feltételeit, biztosítja a Nyereményt és a Játék lebonyolításának feltételeit.

Adatfeldolgozók:

Varga Nóra EV. (székhely: 1115 Budapest, Halmi u. 61., Adószám: 60247182-2-41; e-mail: project@punchprojects.com)

A Lebonyolító végzi a Játék lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív teendőket (pl. Nyertes értesítése).

A Szervező intézi a Nyeremény átadását, annak megvalósulását.

Az adatkezelés célja: Játék szervezése céljából történő adatkezelés, ennek keretében a nyertes kiválasztása, a nyertes értesítése, nevének nyilvánosságra hozatala, a Nyeremény biztosítása, esetleges adózási és számviteli kötelezettségek teljesítése, tájékoztatás, kapcsolattartás.

A kezelt személyes adatok köre: (i) nyertes Játékos neve; (ii) nyertes Játékos telefonszáma; (iii) nyertes Játékos nyilvános Instagram profilja; (iv) nyertes Játékos életkora; (v) nyertes Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye; nyertes Játékos e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama: a nyertes Hozzászólás kisorsolásától számított 90 (kilencven) nap, azzal hogy a Nyertes nevét tartalmazó jegyzőkönyvet számviteli okokból az adatkezelő székhelyén 5 (öt) évig megőrzi, melyet követően a jegyzőkönyvben foglalt személyes adat is törlésre kerül.

A személyes adatokhoz megismerésére jogosultak: a Szervező marketing osztályának munkatársai, valamint a Lebonyolító Játékban közreműködő munkatársai.

Az adatkezelés jogalapja: A Játékban résztvevők a részvétellel, mint ráutaló magatartással kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a személyes adataikat az adatkezelő a jelen Játékszabályban foglaltak szerint kezelje.

7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

 

8 VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Hozzászólások hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Instagramot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Instagramot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményüket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az érintett Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.5. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Instagram/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Rajongói oldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ennek érdekében javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tájékozódjon jelen Játékszabályzat tartalma felől.

2022. május 12.
Formatex Kereskeledemi Kft.
Szervező