A 2. „Nagy karácsonyi nyereményjáték” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

A „Nagy karácsonyi nyereményjáték”
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA
FORMATEX KFT - 2019. DECEMBER 12. CSÜTÖRTÖK
(a továbbiakban: „Szabályzat”)

1. A NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSE ÉS SZERVEZŐJE
1.1. A „Nagy karácsonyi nyereményjáték” Nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a Formatex Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő út 41.; cégjegyzékszám: 01-09-660770, adószám: 12070440-2-43; kapcsolat: webshop@jateksziget.hu) (a továbbiakban: „Szervező”).

2. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK
2.1. A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan természetes személy (fogyasztó), aki magyar állampolgársággal, valamint Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá a játék kezdetéig, azaz 2019. december 12. napjáig betöltötte a 18. életévét (a továbbiakban: „Résztvevő”).
2.2. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Nyereményjátékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint e személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint hozzátartozói.
2.3. Amennyiben a Nyereményjáték pontos személyes adatokat követel meg, akkor a Résztvevő által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonosság igazolására alkalmas okmányban szereplő adatokkal.
2.4. A 2.1. pontban foglaltaknak megfelelően a Nyereményjátékban csak és kizárólag a Ptk.-ban meghatározott természetes személyek, mint fogyasztók vehetnek részt.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS IDŐTARTAMA
3.1. A Nyereményjáték 2019. december 13. napjától 2019. december 15. napjáig tart. A Nyereményjáték időtartamának lejártát követően történt részvételi szándék - azaz a feltételek teljesítése - érvénytelen, az nem jogosít fel a Nyereményjátékban való részvételre.
3.2. A Nyereményjátéban részt vehet minden olyan a jelen Szabályzat 2.1. pontban meghatározott személy, aki a https://jateksziget.hu/ webáruházban 2019. december 13. és 2019. december 15. között legalább 15.000 Ft (tizenötezer forint) értékben vásárol, és kifejezetten jelzi, hogy részt kíván venni a nyereményjátékban oly módon, hogy a felugró ablakban elfogadja a nyereményjáték játékszabályzatát, valamint megad egy valós e-mail címet. Ezen az e-mail címen fog értesítést kapni Szervezőtől, amennyiben nyertesnek sorsolják ki. 
3.3. Annak érdekében, hogy Résztvevőt Szervező beazonosíthassa, elengedhetetlen, hogy Résztvevő a rendelési folyamat során ugyanazt az e-mail címet adja meg, amelyet a Nyereményjátékra való jelentkezése során megad.
3.4. Szervező semminemű felelősséget nem vállal abban az esetben, ha Résztvevő a nyereményjátékra való jelentkezése során hibás e-mail címet ad meg, és ebből fakadóan nem lehet őt értesíteni arról, hogy Szervező Nyertesnek sorsolta ki.
3.5. A sorsolást követően Résztvevő a nyereményt visszautasíthatja.

4. NYEREMÉNY ÉS SORSOLÁS RÉSZLETEI
4.1. A Nyereményjátékban érvényesen résztvevők között 1 (egy) db LEGO Legoland Kastély építőjáték (Cikkszám: 40306), 1 (egy) darab L.O.L. Surprise bőrönd, 1 (egy) darab Toffee interaktív póni (Cikkszám: EMP03000), valamint 1 (egy) darab Mancs őrjárat Mission Cruiser járművel és figurával (Cikkszám: SPM6035961) játék kerül kisorsolásra. Mindezek alapján a jelen Szabályzattal érintett Nyereményjáték során összesen 3 (három) nyertes kerül kiválasztásra, aki(k) 3 db tárgyi nyereményt nyernek meg a fentebb meghatározott nyereményből.
4.2. Nyertes a nyereményt maga választhatja ki. Minden nyertes 1 (egy) darab nyereményt választhat ki a 4.1. pontban felsorolt termékek közül. Nyertesnek a nyeremény kiválasztására kizárólag akkor van módja, amikor Szervező képviselői felveszik vele a kapcsolatot, ezt megelőzően nem.
4.3. Nyertes a nyereményt kizárólag abban az esetben veheti át, ha az általa a www.jateksziget.hu webáruházban megtett rendelésének ellenértékét bizonyíthatóan kiegyenlítette és csomagját az általa a megrendelési folyamat során megjelölt módon átvette.
4.4. A Nyereményjáték nyerteseinek sorsolására 2019. december 16. napján 10.00 órakor kerül sor a Szervező székhelyén, a következő helyszínen: Budapest, 1112. Budapest, Rétkerülő út 41. A sorsolás a fenti helyen és időpontban nyilvánosan történik a random.org oldalon történő sorsolással.
4.5. A Nyeremény készpénzre nem váltható.
4.6. A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein, e-mail-ben vagy telefonon értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a Nyeremény elvész. A nyertes részére a tárgyi nyereményt Szervező futárszolgálat útján juttatja el. A Szervező a Nyertessel való megállapodás esetén a Játéksziget játékboltokban történő átvételt is lehetővé teheti.

5. KÖLTSÉGEKKEL, ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
5.1. A Nyereményjátékhoz esetlegesen kapcsolódó adózási (pl. SZJA) kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény átadása és az ezzel esetlegesen kapcsolatos adózási költségen felül semmilyen egyéb fizetési kötelezettség nem terheli és nem terhelheti.

6. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
6.1. A jelen Promócióval kapcsolatos adatkezelésről az „Adatkezelési tájékoztató a Nagy karácsonyi nyereményjáték” Nyereményjátékhoz című dokumentumban tájékozódhat.

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK
7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy egy esetleges vis maior esemény esetén a Nyereményjátékot megszünteti vagy módosítja. Szervező a vis maior keretébe sorolja azt az esetet is, ha a lebonyolításhoz szükséges jogi keretek megváltoznak, illetve, ha a Szervezéssel kapcsolatos költségek olyan mértékben megemelkednek, amelyek alapján már nem áll érdekében a Nyereményjáték megszervezése.
7.2. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről manipulációt, tömegesen generált kommentek létrehozását, valótlan profil létrehozását észleli, illetve a Nyereményjáték szellemével összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.
7.3. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a jelen szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését.
7.4. Szervező jogában áll a Nyereményjáték adatait, feltételeit és időtartamát módosítani, és ezt a www.jateksziget.hu internetes oldalon, a Játéksziget Facebook oldalon, valamint a székhelyen való kifüggesztés révén nyilvánosságra hozni. Ezen módosítás a közzétételtől számít hatályosnak. A Nyereményjátékban való részvétel minden esetben önkéntes.
7.5. A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a Résztvevő adatainak megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg.
7.6. Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint, ha ez nem lehetséges, a viták elrendezését a Szervező székhelye szerint illetékes bíróság döntésére bízzák.

Budapest, 2019. december 12.
Formatex Kft.
Szervező